Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

1. Definities “Deforce”: BVBA DEFORCE, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Godshuislaan 19, KBO 0415.318.564; “Koper”: iedere natuurlijke of rechtspersoon waaraan Deforce goederen en/of diensten levert; “Consument”: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Deforce en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Deforce en de koper. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van de algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Voordat de overeenkomst, voor zover van toepassing, op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Deforce zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Het aanbod Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Deforce gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Deforce niet. Deforce behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website een kennelijke vergissing werd begaan. In geval van overmacht kan Deforce haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

4. Offertes Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten, de prijszetting en de gedetailleerde orderinformatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

5. Annulering De annulering van een bestelling door de klant is slechts geldig mits het schriftelijk akkoord van Deforce en mits betaling door de klant van een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de totale verkoopprijs. Bestellingen van niet-voorraad goederen kunnen nooit geannuleerd worden.

6. Levering De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend en louter indicatief. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Elke levering kan zonder schadevergoeding opgeschort worden bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Deforce heeft geen voorleveringsplicht. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. Deforce heeft het recht gedeeltelijke leveringen uit te voeren. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of schadevergoeding.

7. Eigendomsvoorbehoud In afwijking van artikel 1583 B.W. blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van Deforce tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de levering van de goederen.

8. Garantie De koper geniet de wettelijke waarborg op verborgen gebreken, doch enkel in geval van tijdige betaling van de prijs en schriftelijke verwittiging binnen de maand na ontdekking of mogelijke ontdekking van deze gebreken. Bovendien beperkt de waarborg zich tot de kosteloze vervanging van de gebrekkige onderdelen en geldt ze enkel binnen het jaar na levering of uitvoering. Vervoerkosten van de onderdelen en loonkosten zijn steeds uitgesloten. De koper geniet binnen de wettelijke garantie van de dienst na verkoop. Deforce kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

9. Klachten Zichtbare gebreken dienen op straffe van verval van vergoeding binnen de 48 uur na levering en/of plaatsing schriftelijk te worden medegedeeld. Klachten wegens verborgen gebreken dienen op straffe van verval aangetekend geformuleerd te worden binnen 15 werkdagen na ontdekking van het gebrek door de koper. In geen geval kunnen klachten wegens zichtbare of verborgen gebreken tot gevolg hebben dat de koper het recht heeft de betaling op te schorten of uit te stellen. Alle geleverde goederen dienen aangewend te worden volgens hun bestemming. Het niet naleven door de koper van deze bestemming kan niet tot aansprakelijkheid van Deforce leiden. De klantendienst van Deforce is bereikbaar op het nummer 051/22 60 20, via info@deforce-electro.be of per post op het adres van de maatschappelijke zetel.

10. Prijs en betaling Al de vermelde prijzen zijn 21% btw inclusief en exclusief transportkosten. De facturen zijn contant betaalbaar te Roeselare behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding. Alle klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden verzonden om ontvankelijk te zijn. Bij gedeeltelijke of volledige niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt automatisch en van rechtswege een nalatigheidsinterest opeisbaar van 10% en is een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de nog openstaande hoofdsom wegens de buitengerechtelijke en administratieve onkosten verschuldigd. De klant kan zijn bestelling betalen via bankkaart, internetbankieren of via klassieke overschrijving.

11. Herroepingsrecht Deze bepaling is enkel van toepassing op de consument die via de online webshop artikelen aankoopt. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het goed geleverd wordt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de consument via een ondubbelzinnige verklaring Deforce op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping terug te vinden op de website www.deforce-electro.be, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de gemaakte transportkosten voor het terugzenden van de goederen voor zijn rekening. Indien de consument Deforce verzoekt om levering van diensten voordat de herroepingstermijn is verstreken, dient de consument Deforce te vergoeden voor alle redelijke kosten voor de reeds geleverde diensten indien hij zijn herroepingsrecht alsnog uitoefent. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien het toestel beschadigd en/of gebruikt is. Deforce mag bij herroeping de terugbetaling uitstellen tot hij de goederen heeft teruggekregen. Enkel ongebruikte artikelen in de originele verpakking kunnen het voorwerp uitmaken van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht kan niet gebruikt worden voor toestellen die op maat gemaakt of besteld werden.

12. Rechtskeuze en bevoegdheid Op onderhavige overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid hetzij van de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk, hetzij van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, hetzij van het vredegerecht te Roeselare.

13. Privacy De persoonsgegevens van de koper worden verwerkt enerzijds in het kader van de offerte en het klantenbeheer en anderzijds op basis van de contractuele relatie die Deforce met de koper heeft. De gegevens van de koper kunnen ook worden gebruikt voor directe marketing (om de koper op de hoogte te houden van de andere diensten en producten van Deforce) op basis van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien de koper dit niet wenst kan hij dat melden via info@deforce-electro.be of via een schrijven aan het adres van Deforce.

Via info@deforce-electro.be of een schrijven aan Deforce kan de kopersteeds vragen welke gegevens over hem worden verwerkt en deze desgevallend laten verbeteren of wissen. Als de koper het niet eens is met de wijze waarop Deforce zijn gegevens verwerkt, kan de koper zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).